Efekty kształcenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA

 

DYSCYPLINA LITERATUROZNAWSTWO

 Efekty w zakresie

 

Efekty kształcenia

Sposoby działań prowadzących do uzyskania efektów kształcenia

 

 

Metody oceniania efektów kształcenia

 

WIEDZA

 

 

 

 

 

K_W01

Ma  wiedzę w zakresie metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć.

Zajęcia z ogólnouczelnianych przedmiotów do wyboru:  Psychologia, Pedagogika, Emisja głosu.

Praktyka zawodowa.

Ocena z przedmiotu

 

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

K_W02

Ma wiedzę dotyczącą transferu technologii, komercjalizacji wyników badań, zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej.

Zajęcia z przedmiotów:

Prawo własności intelektualnej

Podstawy zarządzania

Redakcja tekstu

Ocena z przedmiotu

K_W03

Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia etycznych,  ekonomicznych i innych uwarunkowań działalności naukowej i dydaktycznej.

 

Zajęcia z przedmiotów  ogólnouczelnianych: Etyka, Ekonomia, Filozofia.

Ocena z przedmiotu

Egzamin

K_W04

Student  ma zaawansowaną wiedzę interdyscyplinarną pozwalajacą na intergrowanie perspektyw badawczych właściwych dla kilku dyscyplin dwudziestowiecznej humanistyki stanowiących kontekst dla badań literaturoznawczych (filozofia dwudziestego wieku, socjologia, antropologia, kulturoznawstwo).

 

Analiza i interpretacja filozoficznych kontekstów literatury

Filozoficzne aspekty literatury

Współczesna myśl humanistyczna

Przestrzeń kultury

Warsztat filologiczny

Przedmiot do wyboru

Seminarium doktoranckie

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

K_W05

Student ma zaawansowaną i  rozbudowaną wiedzę w zakresie metodyki przygotowania i redagowania pracy doktorskiej.

 

 

Seminarium doktoranckie

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

K_W06

Ma zaawansowaną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych.

 

Metodologia badań naukowych

Seminarium doktoranckie

Filozoficzne aspekty literatury

Współczesna myśl humanistyczna

Przestrzeń kultury

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

K_W07

Ma zaawansowaną i zintegrowaną wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w obrębie literaturoznawstwa.

 

 

Współczesna myśl humanistyczna

Seminarium doktoranckie

 

Przedmiot do wyboru

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

K_W08

Zna na poziomie zaawansowanym terminologię literaturoznawczą.

Filozoficzne aspekty literatury

Współczesna myśl humanistyczna

Metodologia badań naukowych

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

UMIEJĘTNOŚCI

 

 

K_U01

Jest przygotowany metodologicznie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

Przedmioty do wyboru  - oferta uczelniana: Psychologia, Pedagogika, Emisja głosu

Praktyka zawodowa

Ocena z przedmiotu

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

K_U02

Potrafi ocenić przydatność i możliwość komercyjnego wykorzystania wyników badań naukowych z poszanowaniem prawa do własności intelektualnej.

Zajęcia z przedmiotów:

Prawo własności intelektualnej

Podstawy zarządzania

Redakcja tekstu

Ocena z przedmiotu

 

K_U03

Ma zaawansowane umiejętności badawcze pozwalające na rozwiązywanie skomplikowanych zagadnień naukowych oraz na wniesienie własnego oryginalnego wkładu do badań literaturoznawczych.

 

Analiza i interpretacja filozoficznych kontekstów literatury

Filozoficzne aspekty literatury

Współczesna myśl humanistyczna

Przestrzeń kultury

Seminarium doktoranckie

Przedmiot do wyboru

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

K_U04

Posiada umiejętność formułowania i uzasadniania wniosków o najnowszych dokonaniach naukowych w obszarze literaturoznawstwa.

Współczesna myśl humanistyczna

Metodologia badań naukowych

Seminarium doktoranckie

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

K_U05

Doktorant umie formułować na piśmie wypowiedzi o charakterze naukowym.

 

 

Seminarium doktoranckie

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

K_U06

Posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i kompetencji oraz kierowania własnym rozwojem naukowym.

 

Współczesna myśl humanistyczna

Seminarium doktoranckie

 

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

K_U07

Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami innych dziedzinie nauk humanistycznych w języku polskim i językach obcych.

 

Analiza i interpretacja filozoficznych kontekstów literatury

Filozoficzne aspekty literatury

Współczesna myśl humanistyczna

Przestrzeń kultury

Seminarium doktoranckie

 

 

K_U08

Posiada umiejętność integrowania najnowszej wiedzy z różnych dyscyplinach humanistycznych oraz jej zastosowania w działalności badawczej.

 

Seminarium doktoranckie

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 

 

 

 

K_K01

Ma świadomość ważności profesjonalnego przygotowywania do wykonywania zawodu oraz  przestrzegania etyki zawodowej nauczyciela akademickiego

Przedmioty do wyboru

Oferta uczelniana: Psychologia, Pedagogika, Emisja głosu.

Praktyka zawodowa.

Etyka.

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

 

Ocena z przedmiotu

K_K02

Ma świadomość etycznego wymiaru pracy naukowej, pozyskiwania i upowszechniania wiedzy.

 

Zajęcia z przedmiotów:

Prawo własności, intelektualnej

Redakcja tekstu.

Podstawy zarządzania

Ocena z przedmiotu

Egzamin

K_K03

Rozumie konieczność ciągłego dokształcania się i rozwoju naukowego.

 

 

Analiza i interpretacja filozoficznych kontekstów literatury

Filozoficzne aspekty literatury

Współczesna myśl humanistyczna

Warsztat filologiczny

Ocena z przedmiotu

Egzamin

K_K04

Student dostrzega konieczność krytycyzmu i stosowanie zasady ograniczonego zaufania wobec części materiałów internetowych wykorzystywanych w badaniach naukowych.

 

 

Filozoficzne aspekty literatury

Współczesna myśl humanistyczna

Seminarium doktoranckie

Warsztat filologiczny

 

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

K_K05

Ma świadomość poziomu własnych koncepcji badawczych, ich oryginalności oraz istotności wkładu w rozwój reprezentowanej przez siebie dziedziny humanistyki, a także autonomiczności i samokrytycyzmu.

Analiza i interpretacja filozoficznych kontekstów literatury

Filozoficzne aspekty literatury

Współczesna myśl humanistyczna

Przestrzeń kultury

Seminarium doktoranckie

Metodologia badań naukowych

Przedmiot do wyboru

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

  

DYSCYPLINA JĘZYKOZNAWSTWO

Efekty w zakresie

 

Efekty kształcenia

Sposoby działań prowadzących do uzyskania efektów kształcenia

 

 

Metody oceniania efektów kształcenia

 

WIEDZA

 

 

 

 

 

K_W01

Ma  wiedzę w zakresie metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć.

Zajęcia z ogólnouczelnianych przedmiotów do wyboru:  Psychologia, Pedagogika, Emisja głosu.

Praktyka zawodowa.

Ocena z przedmiotu

 

 

 

 

 

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

K_W02

Ma wiedzę dotyczącą transferu technologii, komercjalizacji wyników badań, zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej.

Zajęcia z przedmiotów:

Prawo własności intelektualnej,

Redakcja tekstu

Podstawy zarządzania.

Ocena z przedmiotu

K_W03

Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia etycznych,  ekonomicznych i innych uwarunkowań działalności naukowej i dydaktycznej.

Zajęcia z przedmiotów  ogólnouczelnianych: Etyka, Ekonomia, Filozofia

Ocena z przedmiotu

Egzamin

K_W04

Student ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą historii językoznawstwa.

 

Zarys historii językoznawstwa

System języka w ujęciu historycznym

 

Ocena z przedmiotu

Egzamin

K_W05

 

Zna główne paradygmaty, kierunki i szkoły językoznawcze dziewiętnasto- i dwudziestowieczne oraz osiągnięcia najnowszej lingwistyki.

 

 

Współczesne teorie lingwistyczne

 

Zarys historii językoznawstwa

Ocena z przedmiotu

Egzamin

K_W06

Ma wiedzę interdyscyplinarną dotyczącą związków językoznawstwa z innymi dziedzinami nauki.

Współczesne teorie lingwistyczne

 

Seminarium doktoranckie

Zarys historii językoznawstwa

 

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

Ma zaawansowaną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych.

 

 

Seminarium doktoranckie

Współczesne teorie lingwistyczne

Metodologia badań naukowych

Przedmiot do wyboru

Ocena z przedmiotu

Egzamin

K_W07

Zna na poziomie zaawansowanym terminologię językoznawczą.

Zarys historii językoznawstwa

Praktyczna leksykografia na tle współczesnych teorii leksykograficznych

Współczesne teorie lingwistyczne

Ocena z przedmiotu

Egzamin

K_W08

 

Ma wiedzę dotyczącą metodyki powstawania pracy doktorskiej

 

 

Seminarium doktoranckie

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

 

 

UMIEJĘTNOŚCI

 

 

K_U01

Jest przygotowany metodologicznie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

Przedmioty do wyboru - oferta uczelniana: Psychologia, Pedagogika, Emisja głosu.

Praktyka zawodowa.

Ocena z przedmiotu

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

K_U02

Potrafi ocenić przydatność i możliwość komercyjnego wykorzystania wyników badań naukowych z poszanowaniem prawa do własności intelektualnej.

Zajęcia z przedmiotów:

Prawo własności intelektualnej,

Redakcja tekstu

Podstawy zarządzania.

Ocena z przedmiotu

 

K_U03

Student posiada zaawansowane umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych poglądów na język oraz formułowania i uzasadnienia wniosków krytycznych.

 

 

Współczesne teorie lingwistyczne

 

Seminarium doktoranckie

 

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

K_U04

Ma umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin naukowych bliskich współczesnemu językoznawstwu.

Seminarium doktoranckie

 

Współczesne teorie lingwistyczne

 

 

Ocena z przedmiotu

Egzamin

K_U5

Posiada zaawansowane umiejętności badawcze pozwalające na rozwiązanie złożonych problemów opisu języka oraz wniesienie oryginalnego wkładu w rozwój wiedzy lingwistycznej.

 

Zarys historii językoznawstwa

 

Seminarium doktoranckie

 

Współczesne teorie lingwistyczne

 

Praktyczna leksykografia na tle współczesnych teorii leksykograficznych

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

K_U06

Posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i kompetencji oraz kierowania własnym rozwojem naukowym.

Seminarium doktoranckie

 

Przedmiot do wyboru

 

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

K_U07

Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami innych dziedzinie nauk humanistycznych w języku polskim i językach obcych.

 

 

Zarys historii językoznawstwa

 

Seminarium doktoranckie

 

Współczesne teorie lingwistyczne

 

Praktyczna leksykografia na tle współczesnych teorii leksykograficznych

System języka w ujęciu historycznym

 

Metodologia badań naukowych

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

K_U08

Doktorant umie formułować na piśmie wypowiedzi o chrakterze naukowym.

 

 

Seminarium doktoranckie

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

 

KOMPTENCJE SPOŁECZNE

 

 

K_K01

Ma świadomość ważności profesjonalnego przygotowywania do wykonywania zawodu oraz  przestrzegania etyki zawodowej nauczyciela akademickiego.

Przedmioty do wyboru -

Oferta uczelniana: Psychologia, Pedagogika, Emisja głosu.

Praktyka zawodowa.

Etyka.

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

K_K02

Ma świadomość wspólnoty językowej i kulturowej w obrębie języków praindoeuropejskich oraz odpowiedzialności za jej rozwój.

 

Współczesne teorie lingwistyczne

 

Zarys historii językoznawstwa

 

System języka w ujęciu historycznym

Seminarium doktoranckie

Ocena z przedmiotu

Egzamin

K_K03

Rozumie konieczność ciągłego dokształcania się i rozwoju naukowego.

 

 

Współczesne teorie lingwistyczne

 

Przedmiot do wyboru

 

Praktyczna leksykografia na tle współczesnych teorii leksykograficznych

Ocena z przedmiotu

Egzamin

K_K04

Ma świadomość własnej wiedzy i umiejętności, stopnia oryginalności własnych koncepcji badawczych.

 

Seminarium doktoranckie

 

Współczesne teorie lingwistyczne

 

Zarys historii językoznawstwa

 

Metodologia badań naukowych

Ocena z przedmiotu

Egzamin

K_K05

Student dostrzega konieczność krytycyzmu i stosowanie zasady ograniczonego zaufania wobec części materiałów internetowych wykorzystywanych w badaniach naukowych.

 

 

 

Seminarium doktoranckie

 

Współczesne teorie lingwistyczne

 

Praktyczna leksykografia na tle współczesnych teorii leksykograficznych

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

K_K06

Podczas formułowania własnych rozwiązań twórczych antycypuje i uwzględnia przyszłe skutki społeczne, związane z odbiorem  wyników własnych badań.

 

Seminarium doktoranckie

 

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

  

DYSCYPLINA HISTORIA

 Efekty w zakresie

 

Efekty kształcenia

Sposoby działań prowadzących do uzyskania efektów kształcenia

 

 

Metody oceniania efektów kształcenia

 

WIEDZA

 

 

 

 

 

K_W01

Ma  wiedzę w zakresie metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć.

Zajęcia z ogólnouczelnianych przedmiotów do wyboru:  Psychologia, Pedagogika, Emisja głosu.

Praktyka zawodowa.

Ocena z przedmiotu

 

 

 

Ocena z przedmiotu

 

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

K_W02

Ma wiedzę dotyczącą transferu technologii, komercjalizacji wyników badań, zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej.

Zajęcia z przedmiotów:

Prawo własności intelektualnej,

Redakcja tekstu

Podstawy zarządzania.

Ocena z przedmiotu

K_W03

Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia etycznych,  ekonomicznych i innych uwarunkowań działalności naukowej i dydaktycznej.

 

 

Zajęcia z przedmiotów  ogólnouczelnianych: Etyka, Ekonomia, Filozofia.

Ocena z przedmiotu

Egzamin

K_W04

Ma zaawansowaną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych.

 

Historie alternatywne  XX wieku

Metodologia badań naukowych

Ocena z przedmiotu

Egzamin

K_W05

Ma zaawansowaną i zintegrowaną wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w obrębie historiografii.

Historie alternatywne  XX wieku

Przedmiot do wyboru

Ocena z przedmiotu

Egzamin

K_W06

Zna na poziomie zaawansowanym terminologię nauk humanistycznych, zajmujących się problemem badań przeszłości.

Odczytywanie historii XIX wieku

Historia PRL 1944-1989

Historie alternatywne  XX wieku

Seminarium doktoranckie

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

 

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

K_W07

Student zna podstawowe zasady digitalizacji żródeł historycznych, rozróżnia formy oraz typy dokumentów i informacji elektronicznej.

Informatyka historyczna

Ocena z przedmiotu

Egzamin

K_W08

 

Student ma zaawansowaną i  rozbudowaną wiedzę w zakresie metodyki przygotowania i redagowania pracy doktorskiej.

 

 

Seminarium doktoranckie

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

 

 

UMIEJĘTNOŚCI

 

 

K_U01

Jest przygotowany metodologicznie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

Przedmioty do wyboru: oferta uczelniana - Psychologia, Pedagogika, Emisja głosu.

Praktyka zawodowa

Ocena z przedmiotu

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

K_U02

Potrafi ocenić przydatność i możliwość komercyjnego wykorzystania wyników badań naukowych z poszanowaniem prawa do własności intelektualnej.

Zajęcia z przedmiotów:

Prawo własności intelektualnej

Redakcja tekstu

Podstawy zarządzania.

Ocena z przedmiotu

 

K_U03

Posiada zaawansowane umiejętności badawcze pozwalające na rozwiązywanie złożonych problemów naukowych oraz wniesienie oryginalnego wkładu w rozwój wiedzy i metodologii historiografii poprzez zaplanowanie i przeprowadzenie badań, opracowanie i interpretację ich wyników.

Informatyka historyczna

Odczytywanie historii XIX wieku

Historia PRL 1944-1989

Historie alternatywne  XX wieku

 

Ocena z przedmiotu

Egzamin

K_U04

Posiada umiejętność integrowania najnowszej wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych oraz jej zastosowania w działalności badawczej.

Seminarium doktoranckie

 

Przedmiot do wyboru

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

K_U05

Posiada rozwinięte umiejętności formułowania i uzasadniania tez, hipotez badawczych, krytycznych opinii naukowych.

Odczytywanie historii XIX wieku

Historia PRL 1944-1989

Historie alternatywne  XX wieku

Seminarium doktoranckie

 

 

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

K_U06

Student umie wykorzystywać technologię informatyczną do odczytywania, krytyki i interpretacji źródeł historycznych efektywnie.

 

 

 

Informatyka historyczna

Ocena z przedmiotu

Egzamin

K_U07

Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami innych dziedzinie nauk humanistycznych w języku polskim i językach obcych.

 

 

Odczytywanie historii XIX wieku

Historia PRL 1944-1989

Historie alternatywne  XX wieku

Seminarium doktoranckie

 

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

 

Ocena z przedmiotu

Egzamin

K_U08

Student posiada zaawansowane umiejętności zdobywania wiedzy w sposób uporządkowany i systematyczny.

 

Informatyka historyczna

Seminarium doktoranckie

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

K_U09

Potrafi tworzyć różne rodzaje publikacji naukowych w reprezentowanym obszarze badawczym.

 

Seminarium doktoranckie

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

 

KOMPTENCJE SPOŁECZNE

 

 

K_K01

Ma świadomość ważności profesjonalnego przygotowywania do wykonywania zawodu oraz  przestrzegania etyki zawodowej nauczyciela akademickiego.

Przedmioty do wyboru  - oferta uczelniana: Psychologia, Pedagogika, Emisja głosu,

Praktyka zawodowa.

Etyka.

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

K_K02

Docenia znaczenie najnowszej historii dla kształtowania więzi spolecznych.

Historia PRL 1944-1989

 

Ocena z przedmiotu

Egzamin

K_K03

Student uznaje i szanuje różnorodność narodową i etniczną.

 

Odczytywanie historii XIX wieku

Historia PRL 1944-1989

 

Ocena z przedmiotu

Egzamin

K_K04

Student dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z procesami pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji

 

Informatyka historyczna

Seminarium doktoranckie

Przedmiot do wyboru

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

K_K05

Student dostrzega konieczność krytycyzmu i stosowanie zasady ograniczonego zaufania wobec części materiałów internetowych wykorzystywanych w badaniach naukowych.

 

 

Informatyka historyczna

Seminarium doktoranckie

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

  

DYSCYPLINA FILOZOFIA

Efekty w zakresie

 

Efekty kształcenia

Sposoby działań prowadzących do uzyskania efektów kształcenia

 

 

Metody oceniania efektów kształcenia

 

 

WIEDZA

 

 

 

 

 

 

K_W01

Ma  wiedzę w zakresie metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć.

Zajęcia z ogólnouczelnianych przedmiotów do wyboru:  Psychologia, Pedagogika, Emisja głosu.

Praktyka zawodowa.

Ocena z przedmiotu

 

 

 

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

 

K_W02

Ma wiedzę dotyczącą transferu technologii, komercjalizacji wyników badań, zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej.

Zajęcia z przedmiotów:

Prawo własności intelektualnej,

Podstawy zarządzania

Redakcja tekstu.

Ocena z przedmiotu

 

K_W03

Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia etycznych,  ekonomicznych i innych uwarunkowań działalności naukowej i dydaktycznej.

 

Zajęcia z przedmiotów  ogólnouczelnianych: Etyka, Ekonomia, Filozofia.

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

K_W04

Ma zaawansowaną wiedzę teoretyczną i faktograficzną z zakresu refleksji filozoficznej.

 

Epistemologia

Filozofia przyrody

Filozofia polska

Filozofia najnowsza

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

K_W05

 

Zna na poziomie zaawansowanym terminologię filozoficzną.

 

Epistemologia

Filozofia przyrody

Filozofia najnowsza

Metodologia badań naukowych

Przedmiot do wyboru

 

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

K_W06

Ma połębioną wiedzę o głównych szkołach i działach filozofii oraz ich najbardziej wpływowych przedstawicielach.

Filozofia najnowsza

Filozofia przyrody

Filozofia polska

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

K_W07

Student ma zaawansowaną i  rozbudowaną wiedzę w zakresie metodyki przygotowania i redagowania pracy doktorskiej.

 

Seminarium doktoranckie

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

 

K_W08

Ma zaawansowaną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych.

 

 

Metodologia badań naukowych

 

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

 

UMIEJĘTNOŚCI

 

 

 

K_U01

Ma świadomość ważności profesjonalnego przygotowywania do wykonywania zawodu oraz  przestrzegania etyki zawodowej nauczyciela akademickiego.

Przedmioty do wyboru  - oferta uczelniana: Psychologia, Pedagogika, Emisja głosu.

Praktyka zawodowa.

Etyka.

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

 

Ocena z przedmiotu

 

 

K_U02

Potrafi ocenić przydatność i możliwość komercyjnego wykorzystania wyników badań naukowych z poszanowaniem prawa do własności intelektualnej.

Zajęcia z przedmiotów:

Prawo własności intelektualnej

Podstawy zarządzania

Redakcja tekstu

Ocena z przedmiotu

 

 

K_U03

Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami innych dziedzinie nauk humanistycznych w języku polskim i językach obcych.

 

Filozofia najnowsza

Epistemologia

Filozofia przyrody

Filozofia polska

Metodologia badań naukowych

Seminarium doktoranckie

 

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

 

K_U04

 

Umie korzystać z wiedzy o najnowszych dokonaniach filozofii w swoich badaniach, interpretuje podejmowane zagadnienia zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy filozoficznej.

 

 

Filozofia najnowsza

Epistemologia

Filozofia przyrody

Filozofia polska

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

K_U05

Posiada umiejętność formułowania i uzasadniania sądów o najnowszych dokonaniach naukowych i dydaktycznych w wybranych obszarach nauk humanistycznych.

 

Seminarium doktoranckie

 

Filozofia najnowsza

 

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

 

K_U06

Umie wykorzystać posiadaną wiedzę i kompetencje filozoficzne do oceny zajmujących go zjawisk filozoficznych.

Seminarium doktoranckie

Filozofia najnowsza

Przedmiot do wyboru

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

 

K_U07

Doktorant umie formułować na piśmie wypowiedzi o chrakterze naukowym.

 

Seminarium doktoranckie

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

 

K_U08

Umie integrować posiadaną wiedzę filozoficzną z najnowszą wiedzę z nauk humanistycznych.

 

Filozofia najnowsza

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

K_U09

Krytycznie ocenia i analizuje zdobywaną wiedzę potrzebną do przygotowania tekstu naukowego.

Seminarium doktoranckie

 

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 

 

 

 

K_K01

 

Ma świadomość ważności profesjonalnego przygotowywania do wykonywania zawodu oraz  przestrzegania etyki zawodowej nauczyciela akademickiego

 

Przedmioty do wyboru  - oferta uczelniana: Psychologia, Pedagogika, Emisja głosu,

Praktyka zawodowa.

Etyka.

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

K_K02

Ma świadomość poziomu posiadanej wiedzy  filozoficznej.

 

 

Filozofia najnowsza

Epistemologia

Filozofia przyrody

Filozofia polska

Metodologia badań naukowych

Przedmiot do wyboru

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

K_K03

Docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości, zwłaszcza w zakresie filozofii i nauki.

 

Filozofia najnowsza

Filozofia przyrody

Metodologia badań naukowych

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

K_K04

Docenia potrzebę rozwijania i pogłębiania swojej wiedzy, rozwijania jej na drodze jej samodzielnej pracy badawczej.

Seminarium doktoranckie

Filozofia najnowsza

Epistemologia

Filozofia przyrody

Filozofia polska

 

 

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

 

K_K05

Student dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z procesami pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji.

 

Seminarium doktoranckie

Filozofia najnowsza

Epistemologia

Filozofia przyrody

Filozofia polska

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora

 

Ocena z przedmiotu

Egzamin

 

K_K06

Student dostrzega konieczność krytycyzmu i stosowanie zasady ograniczonego zaufania wobec części materiałów internetowych wykorzystywanych w badaniach naukowych.

 

 

Seminarium doktoranckie

 

Ocena roczna Opiekuna/Promotora