Informacja w sprawie organizacji sesji letniej w roku akademickim 2020/2021

Informacja dla studentów Wydziału Humanistycznego w sprawie organizacji sesji letniej w roku akad. 2020/2021.

 

  1. Student, który z uzasadnionych powodów wnioskuje o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej jest zobligowany do złożenia podania zaopiniowanego przez promotora, najpóźniej do 30 czerwca br.      W podaniu proszę określić termin, o który zainteresowany wnioskuje, jednak nie dłuższy niż do 30 września. Wniosek należy złożyć w systemie USOS lub przesłać do odpowiedniego pracownika dziekanatu. 
  2. Student, który z uzasadnionych powodów wnioskuje o przedłużenie terminu zaliczenia ćwiczeń jest zobowiązany do złożenia podania zaopiniowanego przez prowadzącego przedmiot, najpóźniej do końca pierwszego tygodnia sesji letniej. W podaniu proszę określić termin, o który zainteresowany wnioskuje. Wniosek należy złożyć w systemie USOS lub przesłać do odpowiedniego pracownika dziekanatu. 
  3. Student, który nie uzyskał zaliczenia przedmiotu, w terminie 7 dni od daty uzyskania oceny niedostatecznej lub wpisu „niekwalifikowany” jest zobowiązany do złożenia podania o odpłatne powtarzanie przedmiotu/przedmiotów. Wniosek należy złożyć w systemie USOS.
  4. Studentowi, który nie zaliczył zajęć obowiązkowych, a zgłasza uzasadnione zastrzeżenia co do bezstronności oceny lub sposobu zaliczenia, przysługuje prawo złożenia wniosku do kierownika jednostki prowadzącej zajęcia o komisyjne sprawdzenie wiadomości. Wniosek składa się w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników zaliczania zajęć. Kierownik jednostki organizacyjnej wydziału (instytutu, katedry), może zarządzić komisyjne sprawdzenie wiadomości studenta. Od decyzji kierownika jednostki organizacyjnej wydziału służy odwołanie do dziekana.
  5. Na wniosek studenta, złożony do prodziekana ds. studenckich i promocji w ciągu 3 dni od daty pierwszego egzaminu poprawkowego, w którym zgłasza on istotne zastrzeżenia co do bezstronności oceny lub przebiegu egzaminu, drugi egzamin poprawkowy przeprowadzany jest jako egzamin poprawkowy komisyjny.

Zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, niedopełnienie powyższych formalności skutkuje skreśleniem z listy studentów.

Bardzo proszę o przesyłanie podań tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu USOS lub dziekanatu.

 

Prodziekan ds. studenckich i promocji

dr Renata Rozbicka