Informacja w sprawie Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS)

Informacja dla studentów ubiegających się o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów!

Zgodnie z § 12 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UCHWAŁA Nr 528 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2019 roku)

1. Dziekan, na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na studiowanie w trybie indywidualnej organizacji studiów, w odniesieniu do studenta:

1) realizującego studia na więcej niż jednym kierunku studiów,
2) realizującego studia na więcej niż jednym zakresie w ramach kierunku studiów,
3) z niepełnosprawnością,
4) szczególnie zaangażowanego w działalność społeczną w środowisku akademickim,
5) znajdującego się w trudnej sytuacji, uznanej przez dziekana w porozumieniu z wydziałowym organem Samorządu Studenckiego,
6) będącego członkiem sportowej kadry narodowej, rezerwy kadry narodowej lub kadry uniwersjadowej, bez względu na przynależność klubową,
7) odbywającego część studiów w innej uczelni krajowej lub zagranicznej.

2. Dziekan, na wniosek studenta, wyraża zgodę na studiowanie w trybie indywidualnej organizacji studiów, w odniesieniu do:
1) studentki w ciąży,
2) studenta będącego rodzicem,
3) przyjętego na studia w ramach procedury potwierdzania efektów uczenia się.

3. Indywidualna organizacja studiów polega na ustaleniu indywidualnych terminów realizacji obowiązków dydaktycznych wynikających z programu studiów. Zastosowanie indywidualnej organizacji studiów nie prowadzi do przedłużenia terminu ukończenia studiów.

4. Indywidualna organizacja studiów nie zwalnia z obowiązku uczestniczenia i zaliczania przedmiotów i praktyk przewidzianych programem studiów.

5. Dziekan ustala zasady i tryb indywidualnej organizacji studiów na okres nie dłuższy niż rok akademicki.

6. W przypadku naruszenia przez studenta ustalonych zasad realizacji indywidualnej organizacji studiów lub braku postępów w nauce, w odniesieniu do decyzji podjętych na postawie ust. 1, dziekan może cofnąć zgodę na ten tryb studiów.

Podanie wraz załącznikami potwierdzającymi wystąpienie przesłanki do wnioskowania o IOS należy zaadresować do prodziekan ds. studenckich i promocji. Każdy wniosek musi być wcześniej zaopiniowany przez opiekuna roku (w opinii należy określić zasady realizacji zajęć).
Zaopiniowany wniosek należy złożyć w Dziekanacie lub wysłać pocztą elektroniczną (do pracownika, który prowadzi kierunek realizowany przez studenta) do 30 października, tylko za pośrednictwem poczty uniwersyteckiej.

W linku znajdują się dane kontaktowe pracowników Dziekanatu (http://wh.uwm.edu.pl/wydzial/dziekanat)

 prodziekan ds. studenckich i promocji
dr Renata Rozbicka