Informacja dotycząca zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej

W roku akademickim 2020/2021 studenci będą mogli ubiegać się o następujące świadczenia:

1) stypendium socjalne,
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych,
3) stypendium rektora,
4) zapomogę.

Powyższe świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Wszystkie świadczenia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta (formularze wniosków dostępne będą w systemie USOSweb nie wcześniej niż 1 października 2020 r., link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl - proszę śledzić informacje na stronie internetowej Uczelni oraz stronie Wydziału.

Login oraz hasło do logowania pozostają identyczne jak w systemie internetowej rejestracji kandydatów wykorzystywanym podczas rejestracji na studia. W przypadku pojawienia się problemów z hasłem można je odzyskać poprzez formularz w https://cas.uwm.edu.pl.

Wypełnienie wniosków w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z ich złożeniem. Wydrukowane i podpisane wnioski (nie mogą posiadać napisu „NIEZATWIERDZONE”) wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w dziekanacie.

Termin i sposób składania wniosków podany zostanie do wiadomości studentów bezpośrednio przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Stypendium socjalne będzie mógł otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Wysokość dochodu netto na członka rodziny uprawniająca studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021 podana zostanie do wiadomości studentów bezpośrednio przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student będący osobą z niepełnosprawnością, legitymujący się orzeczeniem właściwego organu (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny).

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest dostarczenie do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych 2 kopii orzeczenia + oryginał do wglądu wraz z podpisaną „Zgodą na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych” (do pobrania ze strony - http://www.uwm.edu.pl/bon/content/druki-do-pobrania).

Powyższe dokumenty można dostarczyć do BON listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej. Po potwierdzeniu za zgodność z oryginałem, BON odeśle pocztą otrzymany oryginał orzeczenia wraz z potwierdzoną jedną kopią orzeczenia.

Student powinien wypełnić dostępny w systemie USOSweb formularz wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych, zatwierdzić go, wydrukować, podpisać i dostarczyć do dziekanatu wraz z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności otrzymaną z BON.

Siedziba BON: pok. S2/105, ul. Oczapowskiego 12B, Biblioteki Uniwersytecka, 10-719 Olsztyn tel./fax: +48 89 523-38-60, tel. +48 89 523-38-66 www.uwm.edu.pl/bon, bon@uwm.edu.pl

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy i może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej (którą należy udokumentować), spowodowanej w szczególności: śmiercią członka rodziny, utratą przez studenta lub członka jego rodziny stałego źródła dochodów, długotrwałą lub ciężką chorobą studenta lub członka jego rodziny, zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub ekologiczną.

O stypendium rektora może ubiegać się również student:

 1. przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest: laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
 2. przyjęty na pierwszy rok studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od terminu ukończenia studiów pierwszego stopnia, który uzyskał na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia wyróżniające wyniki w nauce, rozumiane jako średnią arytmetyczną ocen nie niższą niż 4,00 lub osiągnięcia naukowe, lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Student, o którym mowa w pkt 1, składa we właściwym dziekanacie/sekretariacie, wniosek o stypendium rektora, zaświadczenie organizatora olimpiady potwierdzające status laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, zaświadczenie organizatora zawodów potwierdzające zajęcie medalowego miejsca we współzawodnictwie sportowym o tytuł Mistrza Polski.

Student, o którym mowa w pkt 2, składa we właściwym dziekanacie/sekretariacie wniosek z obliczoną średnią arytmetyczną ocen uzyskaną w trakcie dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia lub wykazem osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych, obliczoną liczbą punktów oraz dokumentację potwierdzającą osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, indeks ze studiów pierwszego stopnia lub wykaz ocen z dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia (w przypadku absolwentów uczelni gdzie dokumentacja przebiegu studiów prowadzona była w formie elektronicznej) .

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń oraz sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta (w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne) określa Regulamin świadczeń dla Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dostępny na stronie internetowej: http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/regulamin-pomocy-materialnej.

 

Ubiegając się o stypendium socjalne do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenia wystawione przez Urząd Skarbowy potwierdzające dochód studenta oraz członków rodziny studenta osiągnięty w 2019 r. opodatkowany na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zaświadczenie zobowiązany jest złożyć: student, każdy pełnoletni członek rodziny studenta, a także osoby, które nie uzyskały w 2019 r. żadnego dochodu lub nie figurują w ewidencji organu podatkowego)
  - rodzice/małżonkowie przedstawiają zaświadczenia oddzielnie (również w przypadku kiedy rozliczali się wspólnie);
 • NOWY DOKUMENT: student lub członek jego rodziny w wieku do ukończenia 26 lat dodatkowo ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie wystawione przez Urząd Skarbowy potwierdzające uzyskany w 2019 r. dochód wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (w przypadku uzyskiwania w 2019 r. dochodu ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia);
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem lub kartą podatkową składają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2019 r. zawierające informacje o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku;
 • zaświadczenia wydane przez organ emerytalno-rentowy (ZUS, KRUS) lub zakład pracy o wysokości odprowadzonej, pełnej 9% składki zdrowotnej w 2019 r. (Uwaga! Zaświadczenie z KRUS o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej dostarczają tylko osoby pobierające rentę lub emeryturę rolniczą) ;
 • zaświadczenie o wysokości dochodów studenta lub członka rodziny studenta w przypadku, jeśli osiągał on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.;
 • zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy, z prawem lub bez prawa do zasiłku, studenta lub członków jego rodziny, zaświadczenie musi zawierać informację o wysokości uzyskiwanego zasiłku netto i okresie jego otrzymywania;
 • zaświadczenia z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego posiadanego w roku 2019, wyrażonej w hektarach fizycznych oraz przeliczeniowych ogólnej powierzchni;
 • zaświadczenie z KRUS o wysokości otrzymanego w 2019 r. zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego przysługującego rolnikom w myśl przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • decyzje o przyznaniu renty strukturalnej;
 • umowę dzierżawy gospodarstwa rolnego (w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego wyłącznie na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników) oraz oświadczenie o wysokości czynszu dzierżawnego wyrażone w zł;
 • oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w 2019 r. wg wzoru – obowiązkowo;
 • odpis aktu zgonu w przypadku, gdy rodzic/rodzice nie żyją;
 • zupełny akt urodzenia, jeżeli ojciec jest nieznany;
 • skrócony odpis aktu urodzenia rodzeństwa/dzieci wnioskodawcy, nieobjętych obowiązkiem szkolnym;
 • akt małżeństwa studenta;
 • zaświadczenia  o uczęszczaniu rodzeństwa/dziecka studenta do szkoły lub szkoły wyższej;
 • zaświadczenia z MOPS/GOPS o wysokości pobranych świadczeń w 2019 r; (np. zasiłki celowe, pielęgnacyjne, rodzinne, opiekuńcze, fundusz alimentacyjny itp.);
 • kopię (oryginał do wglądu) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację studenta lub rodziców studenta;
 • kopię (oryginał do wglądu)  odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu ugody sądowej;
 • w przypadku przedstawienia wyroku wydanego wcześniej niż przed trzema laty, student zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o następującej treści: „uprzedzony o odpowiedzialności karnej grożącej za popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. oświadczam, że przedstawiony przeze mnie wyrok alimentacyjny jest aktualny i realizowany przez osobę zobowiązaną”;
 • zaświadczenie od komornika w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w 2019 r.;
 • zaświadczenie o wysokości świadczeń pobranych z Funduszu Alimentacyjnego w 2019 r.,
 • jeżeli po roku 2019 nastąpiła utrata lub przybycie dochodu w rodzinie studenta, dodatkowo należy złożyć dokumenty potwierdzające datę i wysokość utraconego/uzyskanego dochodu:

- w przypadku utraty dochodu po roku 2019 – odpowiednio: świadectwo pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, PIT z zakładu pracy (Pit-11)/organu rentowego/emerytalnego (Pit-11A, Pit-40A), zaświadczenie z Urzędu Pracy, zaświadczenie z zakładu pracy o terminie urlopu wychowawczego studenta/członka rodziny studenta;

- w przypadku uzyskania dochodu po roku 2019 – odpowiednio: zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach netto za miesiąc następujący po miesiącu uzyskania dochodu, zaświadczenie z Urzędu Pracy, decyzja o przyznaniu renty/emerytury, umowa zlecenie, umowa o dzieło, decyzja o przyznaniu świadczenia rodzicielskiego, decyzja o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, itp.

W uzasadnionych przypadkach, Rektor albo Komisja Stypendialna może żądać od studenta innych dokumentów określających sytuację materialną rodziny studenta.Informacji na temat świadczeń pomocy materialnej udziela:

 

Informacje dla studentów Wydziału Humanistycznego:

Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, Dziekanat pomocy materialnej / pokój nr 13
ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn
tel. (89) 524 63 37, 524 63 94