Badania ankietowe "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych"

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w Uniwersytecie prowadzone są badania ankietowe "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Celem badania jest: gromadzenie opinii na temat prowadzenia zajęć dydaktycznych, stosowanych form i metod kształcenia, uzyskanie informacji na temat relacji interpersonalnych pomiędzy nauczycielem akademickim i interesariuszami procesu dydaktycznego oraz stosunku nauczyciela akademickiego do obowiązków. Badania ankietowe służą również gromadzeniu opinii na temat sposobu realizacji danego przedmiotu, doboru treści i metod dydaktycznych oraz postawy nauczyciela akademickiego (komunikatywności, dyscypliny realizacji przedmiotu, etc.).

Procedurą objęte zostaną zajęcia dydaktyczne realizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022. Badanie przeprowadzone zostanie w terminie 22.06. 25.09.2022 r. z wykorzystaniem ogólnouczelnianego elektronicznego kwestionariusza ankiety zamieszczonego w aplikacji USOSweb. Zakresem badania objęci zostaną nauczyciele akademiccy, studenci wszystkich poziomów i form studiów oraz doktoranci.

Zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym.